Ακίνδυνες εφαρμογές απολύμανσης για COVID19 με κατάλληλο εξοπλισμό.