• Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση
 • Απεντόμωση

Καταπολέμηση εντόμων (Απεντόμωση)

Με τον όρο «απεντόμωση» εννοούμε την επιστημονική επέμβαση με σκοπό την καταπολέμηση των εντόμων μίας περιοχής ή ενός κτιρίου. Διενεργείται από πτυχιούχο Γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα συναφούς ειδικότητας. Ο επιστήμονας αυτός πέραν του πτυχίου του, υποχρεούται να κατέχει επιπλέον άδεια απεντομώσεων – μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Υπ. Γεωργίας). Ο γεωπόνος παρίσταται σε κάθε επέμβαση και είναι υπεύθυνος για την ομαλή και ακίνδυνη εφαρμογή, τόσο για τους χρήστες του χώρου, όσο και για το ειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να απασχολεί.
Η αντιμετώπιση των εντόμων προϋποθέτει άριστη γνώση του βιολογικού κύκλου τους καθώς και της οικολογίας τους. Γι’ αυτό, ο επιστήμονας γεωπόνος της επιχείρησης μας είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο κάθε έντομο, με την λιγότερη όχληση για εσάς κάνοντας χρήση IPM τεχνικών, μεταφέροντας ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η Γεωπονική επιστήμη στην πράξη.